dine rettigheter 


Dersom din kommune har logoped med ledig kapasitet, skal kommunen dekke den logopediske behandlingen. Dette kan variere fra både kommune og sak, så ta gjerne kontakt for å diskutere din sak.

For å få behandlingen hos privat logoped dekket etter folketrygdloven (Helfo), må man ha henvisning. Det er kun leger som kan henvise. Det er imidlertid noen vilkår som må være oppfylt for å få henvisning til privat logoped, for eksempel at det skal være behandling eller etterbehandling av skade, sykdom eller lyte. Følgende er eksempler på diagnoser som har rett på å få logopedisk behandling dekket av Helfo:

Afasi (ervervede språkvansker etter hjerneskade)

Stemmevansker (heshet, bortfall av- eller svak/sviktende stemme)

Taleflytvansker (stamming eller løpsk tale)

Leppe-, kjeve-, ganespalte

Dysfagi (spise- og svelgevansker som følge av lammelser eller nedsatt funksjon i munn og svelg)

Dysartri (medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord/setninger, for eksempel CP, ALS, parkinsonisme, MS, hodeskader, hjerneslag eller andre skader i hjernen)

Laryngektomi (tilstand der strupen helt eller delvis er gått tapt ved operasjon eller ulykke)

I tillegg til henvisningen må det også være en uttalelse fra en spesialist, for eksempel nevrolog eller øre-, nese-, halslege. De fleste leger kjenner til regelverket (gjeldende fra 01.01.2017) og vilkårene som må være oppfylt.

For klienter under 18 år, må henvisningen og uttalelsen fra spesialist sendes inn til Helfo for godkjenning før behandlingen kan starte. Dette gjøres i samarbeid med logopeden. Ifølge Helfo tar det omtrent 2 uker å få svar på dette.

For klienter over 18 år, kan behandlingen starte når klienten har henvisning.

Du kan lese mer om regelverket i Rundskriv §5-10 Logoped/Audiopedagog